Jesteś tutaj: Start / Pomoc prawna

Pomoc prawna

Osoby indywidualne, małżeństwa i rodziny mogą
skorzystać z bezpłatnej konsultacji z radcą prawnym
panem Andrzejem Prószyńskim.

radca prawny

Dyżur radcy odbywa się, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub mailowym, w godzinach 16:00 – 17:00 we środy i czwartki przy ul. Mickiewicza 10 (Gabinet).

tel. 503 954 381
biuro@radca-olsztyn.net

Radca Prawny Andrzej Prószyński specjalizuje się w szczególności w prawie:
§ cywilnym – sporządzanie umów, sprawy o zapłatę, spory z zakresu umów najmu, dzierżawy, zlecenia, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, sprawy o zasiedzenie nieruchomości, sprawy o eksmisję, sprawy wieczystoksięgowe, służebność przesyłu, nabycie spadku, sprawy o zachowek, dział spadku,
§ rodzinnym – rozdzielność majątkowa, podział majątku wspólnego, alimenty,
§ handlowym – rejestracja spółek prawa handlowego, opracowywanie statutów i regulaminów, łączenie, podział, przekształcenie spółek,
§ administracyjnym – sprawy prawa budowlanego (PINB, WINB), warunki zabudowy, opłaty adiacenckie, wywłaszczenia, zasiłki rodzinne,
§ autorskim, własności intelektualnej, zwalczania nieuczciwej konkurencji – ochrona materialnych i niematerialnych praw autorskich,
§ pracy – odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę, kary porządkowe, zakaz konkurencji, mobbing, wypadki przy pracy, Karta Nauczyciela,
§ postępowania egzekucyjnego oraz windykacji – reprezentowanie wierzyciela oraz dłużnika przed komornikiem, a ponadto:
§ dotyczącego organizacji pozarządowych (NGO) – doradztwo, zakładanie i rejestracja stowarzyszeń i fundacji, statuty oraz regulaminy,
§ dotyczącego zgłaszania baz danych osobowych do GIODO (polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym),
§ dochodzenie roszczeń odszkodowawczych – wypadki komunikacyjne, błędy lekarskie, naruszenie dóbr osobistych, zadośćuczynienie.

W ramach wykonywania zawodu radcy prawnego Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, polegającą między innymi na:

§ udzielaniu porad prawnych,
§ uczestniczeniu w negocjacjach,
§ sporządzaniu opinii prawnych, pism przygotowawczych i procesowych (pozew, wniosek, apelacja, kasacja),
§ sporządzanie i opiniowanie pism i umów pod kątem zgodności z prawem i zabezpieczenia interesów Klienta,
§ opracowywaniu projektów aktów prawnych, statutów, regulaminów ( również dla sklepów internetowych),
§ występowaniu w imieniu Klientów Kancelarii przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz organami administracji publicznej i organami egzekucyjnymi.

Wysokość honorarium ustalana jest na drodze indywidualnej rozmowy z Klientem i uzależniona jest od rodzaju, zakresu świadczonych usług, stopnia skomplikowania danej sprawy oraz wartości przedmiotu sporu.

Kontakt

tel. 797 907 146

nppp.nadzieja@gmail.com

Wyszyńskiego 11
10-456 Olsztyn

Przejdź do kontaktu